Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel

S cieľom zvýšiť úroveň ochrany Vašich osobných údajov sa zaväzujeme plne dodržiavať nové všeobecné nariadenie o ochrane súkromných dát GDPR. Viac informácií o ochrane a spracovaní osobných údajov na Ministerstve kultúre nájdete na webovej stránke ministerstva - Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby.

Po zadaní Vašej emailovej adresy Vás budeme v pravidelných intervaloch prostredníctvom newslettra informovať o záujmových aktivitách z oblasti podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu realizovaných členmi Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel zo štátnej správy, jednotlivých sektorov, regiónov a univerzít.

Ďakujeme za prejavenie záujmu!

Prosím vyplňte nasledovné údaje
* povinné indikácie

Odoslaním tohto formulára potvrdzujem, že v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom (Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky) mi boli poskytnuté informácie o spracovaní osobných údajov, a bol som poučený/á o právach a povinnostiach dotknutej osoby a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov meno, priezvisko, e-mailová adresa, pracovná pozícia za účelom registrácie a využitia týchto informácii na vyššie uvedený účel stanovený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava - Staré Mesto. Odoslaním tohto formulára ako dotknutá osoba potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol dobrovoľne, že sú pravdivé a súhlasím s ich využitím k vymedzeným účelom:

Email Marketing Powered by Mailchimp